Salta als continguts principals

Informació sobre el procediment de reclamació dels diners incautats per part del règim franquista


Iniciem els tràmits per emprendre el procés legal de reclamació del reconeixement de la condició de víctima d'acord amb la Llei 20/22 de 19 d'octubre de la memòria democràtica, així com la percepció de la compensació econòmica pel rescabalament dels béns confiscats pel règim franquista.

A continuació, us indiquem quins són els passos a seguir perquè puguin inscriure's a la reclamació:

Ompliu el següent formulari d'inscripció i escolliu la forma de pagament que preferiu indicant si és soci APIGF

El Departament d'Administració del despatx professional Vosseler Advocats us respondrà via e-mail amb la documentació que hauran d'aportar escanejada:

 • DNI per les dues cares.
 • DNI del titular que consta al mateix títol dels diners incautats, si es disposa.
 • Títol/s de confiscació.
 • Certificat de titularitat compte bancari del reclamant per percebre la indemnització.
  Un cop rebem tota la documentació se'ls enviarem un full d'encàrrec que hauran de tornar signat a totes les pàgines per confirmar la inscripció a la reclamació.

En funció del grau de parentiu, necessitarem fotocòpia dels llibres de família i/o certificats de naixement i/o defunció i/o matrimoni que acreditin la condició de familiar directe. Podrien servir escriptures, testaments i documents testamentaris que justifiquin la condició de familiar directe.

Data límit inscripció 14-09-23

 

A causa de l'alta demanda de persones que es volen inscriure, ampliem el termini d'inscripció fins el 14-09-23

 

Omple aquest formulari per inscriure't a la reclamació:

  ÉS SOCI D'APIGF?

  Un cop rebem les seves dades, ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.

  PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE LA RECLAMACIÓ DELS DINERS INCAUTAT PEL GOVERN FRANQUISTA

  Qui té dret a reclamar?

  El redactat de larticle 3.3 de la norma és ambigu i pot donar lloc a diverses interpretacions. En principi tenen dret a reclamar:

  • El cònjuge viu de la persona que apareix al títol de la confiscació
  • Si no n'hi hagués o aquest hagués mort: Els familiars d'aquesta persona que apareix al títol.

  Dins aquest grup: Si hi hagués controvèrsia:

  • Tenen preferència els que estiguin més propers en grau.
   • Exemple: un fill té més dret que un nét

  Si no hi hagués controvèrsia: Tots podrien reclamar la part proporcional.

  Quin és el valor que es reclamarà per cada pesseta confiscada?

  Pel que fa a la valoració econòmica que cal fer, hem de manifestar que la indemnització dependrà de la posició que adopti l'estat, però per poder-ho discutir en el moment oportú, ens hem d'acollir als criteris que pericialment s'estableix pel professional designat per aquest despatx. La nostra intenció és veure quin criteri i valoració decideix aplicar l'estat per després valorar i concretar la nostra posició i, si escau, defensar-la.

  Presentaran a l'administració tots els expedients alhora o ho aniran fent segons estiguin revisats i complets cadascun?

  La reclamació que es planteja per part d'aquest despatx és col·lectiva, però quan hi hagi un grup nombrós que hagi presentat tota la documentació, es presentarà la primera reclamació. El número del qual s'espera tenir la documentació per iniciar el procés dependrà del que passi les properes setmanes. No podem determinar-ho encara.

  Quan estarà llest el Reglament de què parla la Llei?

  El Reglament depèn de l'estat, i sobre quan decidiran fer-ho no ho podem saber, el que sí que sabem és què farem nosaltres: seguir el nostre full de ruta per presentar les reclamacions i impulsar que l'estat faci la feina a què s'ha compromès per llei.

  Aquesta reclamació tindrà possibles costes judicials?

  La via que s'inicia ara és la via administrativa que no genera cap mena de costes, es guanyi o es perdi. Arribat el supòsit d'haver d'iniciar la via judicial, s'informarà d'aquesta possible conseqüència totes les persones que hi estiguin interessades.
  L'expedient administratiu que es tramitarà no és responsabilitat patrimonial de l'estat sinó una sol·licitud de reparació i de reconeixement personal de les víctimes.

  Quines serien les conseqüències d'una possible resolució desestimatòria en seu administrativa respecte a la possibilitat d'accionar pels mateixos fets fent ús del procediment futur que ha de fixar el Reglament i la resta de normativa complementària de desenvolupament?

  La disposició transitòria 2a de la llei ja preveu la possibilitat de plantejar aquestes sol·licituds abans del desenvolupament reglamentari, i en aquest cas es tramiten per les vies previstes al RD 1791/2008.

  Quin seria el plantejament que sostindrien quant a la fiscalitat de les possibles indemnitzacions rescabaladores? la imputació es realitzaria des de la mort de la forquilla inicial, és a dir, de l'incautat que va practicar el lliurament dels capitals?

  La fiscalitat de les futures indemnitzacions no s'està estudiant en aquest moment per aquest despatx, però qualsevol càrrega fiscal que per l'estat es decidís implementar s'hauria de fer des de la percepció de la indemnització i no abans.

  Aquests honoraris cobreixen totes les instàncies judicials a què es pogués arribar per a la reclamació de la indemnització?

  Sí, l'import abonat cobreix totes les instàncies: administratives i judicials.

  En cas de contractar els vostres serveis, quins drets i obligacions tenim?

  A partir del pagament de l'import sol·licitat la persona/client té tots els drets que quedin emparats a la norma vigent i les obligacions derivades de la necessària tramitació de l'acció administrativa que s'exercitarà.

  Com s'aplica el pagament dels honoraris en cas que diverses persones tinguin dret derivat d'un mateix títol?

  L'import dels honoraris ÉS PER CADA TÍTOL. Si hi ha un títol a repartir entre diverses persones que hi tinguin dret, es divideix entre tots els interessats proporcionalment.

  En cas que no es resolgui en fase administrativa, és obligatori acudir a via judicial?

  No, cada client serà lliure d'escollir si acudir o no a la via judicial. Mai no es presentarà per part de Vosseler Advocats la reclamació judicial sense previ avís al client, per a això serà necessària l'acceptació per escrit d'iniciar-la. Qualsevol interessat pot iniciar la reclamació de la fase administrativa i, posteriorment, decidir no iniciar la judicial.

  Preveuen un temps estimat aproximat per a tot aquest procés?

  El que depèn de nosaltres es farà en el mínim temps possible atenent el volum concret de socis que decideixin iniciar el procés. Quant a la tramitació administrativa, anirà en funció de la celeritat de l'administració competent, sens perjudici de la pressió que exercirem constantment perquè l'administració respongui.