Salta als continguts principals

Política de privacitat

A efecte del previst al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, VOSSELER ADVOCATS SLP amb NIF B-63048169 informa a l'Usuari que les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de prestar-vos els serveis sol·licitats i enviar-vos la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del vostre interès.

Enviament i registre de dades de caràcter personal

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per VOSSELER ADVOCATS SLP Així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació daquests serveis.
Quan les dades de caràcter personal siguin obtingudes de l'afectat a través de xarxes de comunicacions electròniques o en el marc de la prestació d'un servei de la societat de la informació, així com en aquells altres supòsits expressament establerts per la llei o quan així ho autoritzi l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del tractament podrà donar compliment al deure informació establert a l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 facilitant a l'afectat almenys la informació bàsica següent:
a) La identitat del responsable del tractament i del seu representant, si escau. b) La finalitat del tractament.
c) La manera com l'afectat podrà exercir els drets establerts als articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679.
Tot i això, els responsables i encarregats del tractament o, si escau, els seus representants han de mantenir el registre d'activitats de tractament a què es refereix l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679, llevat que l'empresa o organització ocupin menys de 250 persones, amb l'excepció que el tractament que realitzi pugui suposar un risc per als drets i les llibertats dels interessats, no sigui ocasional, o inclogui categories especials de dades personals indicades a l'article 9, apartat 1, o dades personals relatives a condemnes i infraccions penals a què fa referència l'article 10 del Reglament (UE) 2016/679.
Finalment, l'article 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679 determina la necessitat establir garanties de seguretat adequades contra el tractament no autoritzat o il·lícit, contra la pèrdua de les dades personals, la destrucció o el dany accidental. Això implica l'establiment de mesures tècniques i organitzatives encaminades a assegurar la integritat i la confidencialitat de les dades personals i la possibilitat (article 5.2) de demostrar que aquestes mesures s'han dut a la pràctica (responsabilitat proactiva).

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L'Usuari que envia la informació a VOSSELER ADVOCATS SLP és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se VOSSELER ADVOCATS SLP de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció.

VOSSELER ADVOCATS SLP no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc no assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que es puguin originar per l'ús d'aquesta informació. S'exonera a VOSSELER ADVOCATS SLP de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per VOSSELER ADVOCATS SLP sempre que procedeixi de fonts alienes a VOSSELER ADVOCATS SLP

Cessió de dades a tercers
VOSSELER ADVOCATS SLP no cedirà les dades personals a tercers. Això no obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat en virtut de l'article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679.
Exercici de drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició
Podreu adreçar les vostres comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a través de correu postal a VOSSELER ADVOCATS SLP Rambla Catalunya 98, Planta 1a i 6a 08008 Barcelona oa l'email: vosseler@vosseler-abogados.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del DNI i indicant a l'assumpte «PROTECCIÓ DE DADES».

Acceptació i consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de VOSSELER ADVOCATS SLP, en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Protecció de Dades Personals.
Canvis en aquesta política de privadesa.

VOSSELER ADVOCATS SLP es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, VOSSELER ADVOCATS SLP. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS
En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), VOSSELER ADVOCATS SLP informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil a la/es Xarxa/es Social/s facebook, twitter, Linkedin, Google+ i youtube amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de VOSSELER ADVOCATS SLP NIF: B63048169

Adreça: Rambla Catalunya 98, Planta 1a i 6a 08008 Barcelona
Telèfon: 932 101 590
Email: vosseler@vosseler-abogados.com
Pàgina Web: https://www.vosseler-abogados.es

L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per VOSSELER ADVOCATS SLP, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades al seu perfil. L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa.

VOSSELER ADVOCATS SLP té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, especialment el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap fitxer.
En relació amb els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, de què disposeu i que poden ser exercitats davant de VOSSELER ADVOCATS SLP, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679, heu de tenir en compte els següents matisos:
*Accés: Estarà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d'accés a la informació dels perfils dels usuaris.
*Rectificació: Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es trobe sota el control de VOSSELER ADVOCATS SLP, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret l'haurà d'exercir davant de la Xarxa Social.
*Cancel·lació i/o Oposició: Com en el cas anterior, només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es trobe sota el control de VOSSELER ADVOCATS SLP, per exemple, deixar d'estar unit al perfil.
*Portabilitat: es preveu la possibilitat de transmetre les dades d'un responsable a un altre, per la qual cosa l'interessat tindrà dret que les vostres dades personals es transmetin directament quan siguin tècnicament possible.
*Limitació: Es tracta d'una mesura cautelar que redueix el tractament de les dades personals a la conservació.
Els supòsits en què l'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament, la limitació del tractament de les dades està taxada per la norma i són:
-Quan l'interessat impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar-ne l'exactitud.
-Quan el tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti al seu lloc la limitació del seu ús.
-Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però linteressat les necessiti per a la formulació, lexercici o la defensa de reclamacions.
-Quan l'interessat s'hagi oposat al tractament exercitant el dret d'oposició, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.

VOSSELER ADVOCATS SLP realitzarà les actuacions següents:
•Accés a la informació pública del perfil.
•Publicació al perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de VOSSELER ADVOCATS SLP
•Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
•Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l'usuari.
L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions
L'usuari, un cop unit a la pàgina de VOSSELER ADVOCATS SLP, podrà publicar en aquesta darrera comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, n'ha de ser el titular, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , VOSSELER ADVOCATS SLP. es reserva el dret de retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.

VOSSELER ADVOCATS SLP no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.
L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.
Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de VOSSELER ADVOCATS SLP, però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

VOSSELER ADVOCATS SLP es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en què podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitzi la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.
La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap.

Publicitat

VOSSELER ADVOCATS SLP utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del Reglament (UE) 2016/679 i de la LSSI-CE.
No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de VOSSELER ADVOCATS SLP perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació, detallem l'enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

Facebook, https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Twitter, https://twitter.com/privacy
Instagram, http://instagram.com/about/legal/privacy/
Pinterest, http://es.about.pinterest.com/terms/